posted by 시규어로스 2010. 6. 15. 15:25


Dom tog mig till en plats där inget växte
Till en plats där bara skuggorna i dammet hade tid
Dom tog mig till en sal, ett solblekt sjukhus
Där alla dörrar var så tunga att dom inte krävde lås

Dom ledde mig förbi rader av stärkta sängar
Där våra steg ska eka länge efter att vi alla gått ur tiden
Dom skriker ditt namn just när regnet träffar fönstren
Och en ond vind skakar träden, tamburin shakers av döda löv

Och dom tog mig till en smutsig strand
Där vålnader av surfare som drunknat samlade PET-flaskor för pant
På en grusväg mellan fält där ondskans blommor tilläts växa
Och förvandla evig skog till skvallerpress

Och dom pekar mot en fond, giftgula moln
Oranga lampor, tysta silos, jetplans ångspår, bengrå torn
Dom viskar i mitt öra
"Ser du framtiden, ser du hur inget växer, inget lever men ingen dör?"

När man äntligen kan se alla mekanismerna där bakom
Så blir man aldrig rädd mer
När man äntligen kan se alla kejsare står nakna
Så vänder allt igen
Allt vänder om igen

Jag vaknar i en sal, på ett skuggigt sjukhus står en kvinna
vid min säng som blekt sina tänder en grad för hårt
Hon smeker min kind varligt med en hand konstgjord som dockors
Rynkfri, ringlös, målad, tung och febervarm

Och vi lurar ditt porslin, små ilskna utslag är en släng av
allergi främst mot min samtid och min tro
Jag skriver ditt namn tveksamt på ett vykort, liksom testar
Vem du var, det har jag glömt för längesen

När man äntligen kan se vem som drar i alla trådar
Så blir man aldrig rädd mer
När man äntligen kan se alla kejsare stå nakna
Så vänder allt igen
Allt vänder om igen

Jag går ensam in i ljuset

Jag går ensam in i ljuset
Jag går ensam in i ljuset
Jag går ensam in i ljuset

원래 이번 2월에 한 영상이 보이길래 올릴려다 못 간 게 생각나서 쓰려서 그만 둠(.................)
페스티벌에서 헤드라이너로 서서 마지막에 이거 불러주면 딱 좋을 꺼 같다.
한국에 올까 싶기도 하다. 스웨덴에서도 잘 나가니깐 거기 있어도 뭐...
Tillbaka till samtiden은 약간 뭔가 적응이 안된다 생각했는데
이건 들을 수록 적응되는 이상한 현상을 보여주고 있다;
아마 일렉트로니카를 좋아하기때문에 거부감이 없는 것일지도.
아니면 일렉트로니카 접목한 과도기를 이제 극복한 것일려나.
앨범 나오는 것 같다. 한국서는 좀 기다려야 할려나.

댓글을 달아 주세요

 1. Lynn* 2010.06.18 16:54 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  그래도 요샌 점점 빨리 들어오니까 기대중 +_+

  • 시규어로스 2010.06.22 12:53 신고  Addr  Edit/Del

   응 기대 중이야ㅠ 곧 들어오겠지?!
   오히려 난 일렉트로니카 하고 더 앨범을 기다리게 되더라..뭘까;

posted by 시규어로스 2009. 12. 23. 17:47
Du kan få mig hur lätt som helst
I en värld som är så kantig och hård som den här
Är en blöt mjuk kyss det enda jag begär

Du kan få mig hur lätt som helst
Något så simpelt som att du håller mig hårt,
Blås på det onda, ta bort allting svårt

Åh kärlek, var inte kärlek
Menat som något enkelt att ge
När blev kärlek så svårt att få

Du kan få mig hur lätt som helst
Om du ler när det regnar och fångar min blick
I en tid där ingen nånsin ler och fångar min blick

Du kan få mig hur lätt som helst
Det räcker med att jag är den förste som du tänker på,
När du vaknar och känner dig ovanligt grå

Åh kärlek, var inte kärlek
Menat som något enkelt att ge
När blev kärlek så svårt att få

Du kan få mig hur lätt som helst
Dölj världen från mig I dina lockar,
Kryp närmre och viska jag älskar dig så

오랜만에 라세 린드.
사실 스어로 잘 안 부르는 듯 하지만. 내한 왔을 때 스어로 노래
하나 불러본다며 불렀던 기억이 난다.
사실 지금 분위기랑 안 맞아서 그렇지 Sommarens sista smak도 괜찮긴 했다. 

댓글을 달아 주세요

 1. Lynn* 2009.12.28 14:04 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  ㅋㅋ그 노래는 여름 끝무렵에 들어야 좋지 >_<
  스웨덴에서 라이브 할 땐 영어노래 단 한 곡도 안 불러주던 센스............

posted by 시규어로스 2009. 9. 24. 17:15


þú hatta fjúka lætur í loft
þú regnhlíf snú á hvolf allt of oft
ó nei, ekki, ó
þú þök að fjúka út á brot sjó
þú hári strjúka faldinum sló
óhræsisstrákur
vindur í hárinu
þú augu fjúka í sand tárast
þú tyggigúm í hendir hár fast
óhræsisstrákur
vindur í hárinu

(뭔말인지는 알아볼 수가 없지만 가사 올리는 습관상 올림;)
원래 좋아했지만 이 동영상 본 순간 나의 다음 목적지를
아이슬란드로 하고 싶다는 생각이 무럭무럭. 언제가 될지는 모르지만.
욘시의 의상도 참 특이한 듯. 또한 내가 좋아하는 뷔욕도 함께 했다.
저기 가서 공연 보면서 방방 뛰어보고 싶다는 느낌.

댓글을 달아 주세요

 1. 세이버21 2009.09.25 22:54 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  이건... 무슨 언어인가 하고 한참 쳐다봤네....ㅋㅋ

 2. 세이버21 2009.09.25 22:55 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  아이슬란드? 쪽 말인가..; 왠지 뵥하니...

 3. Lynn* 2009.09.27 11:10 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  아 나도 아이슬란드 가고 싶다 ㅠㅠ
  여름에 가려다가 결국은 못가서 안타까움...... 욘시 옷 이쁘다 ㅋㅋ

posted by 시규어로스 2009. 9. 11. 17:04

What's the point
if you hate, die and kill for love.
What's the point with a love that
makes you hate and kill for.

You've got a heart on fire,
it's bursting with desires.

You've got a heart filled with passion.
Will you let it burn for hate or compassion.

What's the point
if you hate, die and kill for love.
What's the point with a love that
makes you hate and kill for.

What's the point
if you hate, die and kill for love.
What's the point with a love that
makes you hate and kill for.

You're killing for love.
You're killing for love.

You've got a heart on fire,
it's bursting with desires.

You've got a heart filled with passion.
Will you let it burn for hate or compassion.

What's the point
if you hate, die and kill for love.
What's the point with a love that
makes you hate and kill for.

Killing for love.
Killing for love.


남미계(어느 나라인지 모르겠다;) 스웨덴인. 이름을 보고

악센트를 넣어 읽고 있다 나도 모르게(...............)
이건 2007년 공연인데 스웨덴에서는 나온지가 좀 되었었구나.
한국 라이센스를 보고 듣게 된 게 작년이었던 거 같은데.
핀란드 가기 전에 Heartbeats만 넣어 갔다가 앨범 통째로 넣어서
듣게 되었다. 여튼 이번 6개월 아니 지금까지도 듣고 있다.
한국 왔음 좋겠다. 이 분 기타 퉁기는 소리가 너무 맛깔스러워
통기타를 잡고 싶다는 생각이 들게 한다. 아........일렉이라도 다시 시작할까?!


댓글을 달아 주세요

 1. Lynn* 2009.09.11 20:39 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  어............?! 한국에 라이센스 있어?!??!!! <<<

 2. 세이버21 2009.09.11 22:59 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  악 전에 네이트온으로 추천해줘서 들었던 그 남성분... 근데 볼때마다 안데스산맥에서 왠지 라마밥멕이고 계실것 같다는 느낌이...ㅋㅋ

  • 시규어로스 2009.09.13 15:44 신고  Addr  Edit/Del

   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
   근데 엄연히 스웨덴에 이민온 이민자시라지......
   태어나기도 스웨덴서 태어난.

posted by 시규어로스 2009. 8. 25. 16:47It started out quite badly It only got worse
She said that it depended on
What's mine but I know It depended on what's hers
It could have been perfect I guess you thought it was
You didn't understand what Was wrong 'til I told you
It wasn't worth the cost I thought it would be easy
To break up with you But now when we've reached
This certain point I'm no Longer sure how to do
Of course you won't be sorry You've always said you're bored
It's better if it ends right Here and now or maybe it'll
End up in the morgue Oh darling please
You believe in me I believe in you
How come that you don't believe in us

스웨덴의 일렉트로니카(맞나?!).
사실 여름에 들으면 나른해져서 더워서 듣고 싶은 음악은
아닌데. 생각이 나서(..........) 근데 느낌 자체는 전형적인
스웨덴 여름같기도 하고. 할일 없고 햇빛아래 잔디밭에
누워있는 느낌.

댓글을 달아 주세요

 1. 다크샤인 2009.08.26 23:19 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  일렉트로니카라길래 약간 신나는 분위기를 생각했건만
  상당히 나른해지네......
  ㅋㅋ 근데 이런 느낌의 여름이라니

  뛰어다니는게 아니라 네말대로 정말 누워있는 느낌...ㅋ

 2. Lynn* 2009.08.28 22:11 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  오 모르는 사람인데 좋다!!!!!<<<
  내가 좋아하는 노르웨이 만능가 아저씨 킴 욜소이랑 비슷한 일렉트로니카닷 ㅋㅋ
  좋은 음악 고마워 ><

posted by 시규어로스 2009. 3. 31. 06:06라세 린느 내한 했을 때 영상.
사실 라세 린느 하면 할말이 많아진다. 내가 스웨덴 음악에 관심을 가지게
된 계기이기도 하고. 물론 본토에선 인기가 없단 사실을 봉사했을 때 만난
스웨덴 아이들에게 물어보고 알아버렸지만 ;
사실 라세 린느 앨범을 처음 들은 건 배철수의 음악캠프 덕분이었다. 나는
그 앨범에 대해서 핫뮤직에서 였나 대강 리뷰는 본 상태였고 순간 한번
들어보고 싶다는 생각이 들어 응모해서 당첨됬었는데 이게 내 첫 라디오 당첨물이자
처음으로 이 동네 음악을 듣게 된 계기였다. 그러고는 주구장창 고등학교 때 들었던 기억이.
그래서 가끔 전공 선택에 영향을 준 게 이게 아닌가 싶은 생각도.
사실 음악 산업 분야에 관심이 많아서 하고 싶다는 생각이 들었던 적이 있다. 물론 지금은
앞으로 생각했을 때 아닌 거 같애서 접어두었지만. 어쨋든 그래서 칠리뮤직 관계되시는 분도
만나고 그랬었다. 그 때 라세 린느의 진면목에 대해서도 듣고 그랬는데.  노래와는 달리
무지 밝고 개구쟁이같은 면모가 많은. 금요일이랬던가 토요일엔 클럽에 가야한다고 그랬다고.

여튼 라세 린느 음악으로 돌아가서. 전반적 분위기는 우울하다. 하지만 전자음이 지글거린다.
여기서도 얘기하지만 전에는 정말 '락' 스런 음악을 했던 이미지가 아직은 남아있다.
하지만 공연장에서 봤던 기억에 라세 린느는 라이브스러웠다. 앨범에서는 모던락 이쯤으로 치부되어 좀 쳐지는 인상이지만. 저기서처럼 발도 까딱까딱 대고, 표정은 한없이 즐겁다. 1975년 생이라는 사실이 믿을 수 없는 느낌이었다. 
공연 보는 사람 입장에서 저런 면도 참 좋았다. 문화일보홀이라는 좌석이 있는 장소로 콘서트를
정한 게 안타까울따름. 여자들이 많이 보러와서 그런 거 같은데. 홍대 라이브 클럽 같은 데서 하면 분위기가 더 살 거 같았다. 그 때 나는 첫째줄에서 봤는데 라세는 거의 무대에서 튀어나올 지경 ;

또 내한온다는데 무지 싸지 않으려나 싶었는데 6만원인가 한단다. 장소가 세종문화회관이라 그런가 딴 밴드 오는 거에 비하면  싼데 그 때 내가 갔던 가격에 비하면 무지 비싸다. 여튼 한국을 무지 좋아하는 거 같은. 이 동네 있을 때 여기도 오면 좋으련만!

댓글을 달아 주세요

 1. Lynn* 2009.03.31 18:22 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  난 여기 있는 동안 라세 린드 공연 한 3번은 놓친 거 같아...맨날 뒷북이람 ㅠ_ㅠ
  으오.
  라세 린드...예전에 P3 인터넷 라디오 들을 때 듣고 반했던 기억이 새록새록 -///-

  • 시규어로스 2009.04.01 03:32 신고  Addr  Edit/Del

   그 동네선 많이 하는 거 같은데 안 가고 뭐했어ㅠㅋㅋ
   SR에서 나와?! 나도 더러 들었는데 들은 적이 없다ㅠ

 2. 다크샤인 2009.04.03 23:22 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  진짜 스웨덴에선 그렇게 인기 없나?
  ;; 한국에서 홍보할때는 스웨덴이 내놓은 최고의 뮤지션
  이러잖아;;;;; ㅋㅋㅋ

  라세린드 좋지..진짜 2집을 아직도 못들어보고있지만서도 ㅠ

  • 시규어로스 2009.04.05 21:19 신고  Addr  Edit/Del

   그 정도는 아닌데 여튼 그래ㅋㅋㅋ
   스웨덴이 워낙 대외용 뮤지션은 또 달라서ㅎㅎ
   영어로 많이 부르는 애들은 대부분 대외용인듯.
   2집은 뭐야? 나는 우리나라 처음 나온 앨범이랑
   스웨덴어 앨범 밖에 들어본 게 없어서ㅠ 뭐가 뭔지 모르겠네;

posted by 시규어로스 2008. 10. 12. 22:38


Jag skulle vakna mitt i natten och gå upp och ta en lång promenad
Jag skulle låta blicken möta andra ögon, i en främmande stad
Jag skulle inte ha så bråttom med att träffa nån ny
Jag är rätt mycket med mig själv, precis som du
Jag skulle andas i det tomrum som blev över om du lämnade mig nu

Jag skulle sitta på ett tåg mot Paris och låta Stockholm va
Jag skulle få den tiden över för mig själv, som jag sagt att jag vill ha
Jag skulle unna mig att drömma hundra mil genom Europa, om en främling lika tillitsfull som du
Jag skulle pröva mina läppar mot nån annan, om du lämnade mig nu

Jag skulle kunna leva utan den där blicken som får mig ur balans
Jag skulle sakna den där stunden som vi har när vi till **** har blivit sams
Jag kanske skulle söka upp kontakter som jag tappat, som jag varit med förut nånstans
Jag antar det finns nån du skulle ringa, om jag inte fanns

Jag kanske skulle leta upp nån yngre, som en fjäder i hatten
Det skulle bli för tomt om ingen fanns där som värmde mig i natten
Men jag skulle aldrig ha tålamod nog att bli förstådd, ingen känner mig så väl som du
Jag skulle fastna i min ensamhet igen, om du lämnade mig nu왠지 가을에 어울리는 것 같아서. 서정적인 게.
나 혼자 생각이지만 낙엽이 떨어지는데 남녀 둘이 걸어가는 느낌?!
사실 이 가수 노래 딴 걸 수업시간에 들었던 걸로 기억한다.
근데 대게 우울했던걸로 기억한다. 여자 보컬은 꼭 어디서 들어본 것 같은데...?!

댓글을 달아 주세요

 1. 세이버21 2008.10.13 23:03 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  우왕 스어다.
  가사도 내가 읽을수 있어!!!
  연습해서 불러야지..ㄲ

posted by 시규어로스 2008. 8. 27. 22:00
사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지(Valo)
I'm giving up the ghost of love
In the shadows cast on devotion

(Ylonen)
She is the one that I adore
Queen of my silent suffocation

(Together)
Break this bittersweet spell on me
Lost in the arms of destiny

(Valo)
Bittersweet

(Ylonen)
I won't give up
I'm possessed by her

(Valo)
I'm bearing her cross
She's turned into my curse

(Together)
Break this bittersweet spell on me
Lost in the arms of destiny

(Ylonen)
Bittersweet
I want you

(Valo)
Oh I wanted you

(Ylonen)
And I need you

(Valo)
How I needed you

(Together)
Break this bittersweet spell on me
Lost in the arms of destiny
Break this bittersweet spell on me
Lost in the arms of destiny

Bittersweet...사실 얘내 노래는 들어본 게 이거 밖에 없다;
단순히 HIM이랑 Rasmus때문에. 들을 때마다 느끼는 거지만
Valo의 저음과 Ylonen의 약간 미성스러운 목소리가 어우러지는게
남녀 듀엣도 아닌데 묘하게 다가와서 듣게 되었다.
물론 두 밴드가 나에게 주는 인지도 측면도 있지만;
그래도 이 노래로 앨범을 낸 건 아포칼립티카다....
사실 이 노래 뮤직비디오에서도 보고는 '우와!'했던 건
아포칼립티카 멤버들이 머리카락을 휘날리며 연주하는 모습이었다.
그 모습과 함께 배경은 딱 을씨년스러운 느낌.

그랬는데
방금 사진 좀 퍼올려고 얘내 마이스페이스에 들어가봤다.
근데 무슨 영상이 있는데 '우리는 핀란드 밴드구요~ 북미 투어 해요!!'
이러면서 완전 신나는 느낌으로 손으로 자기내가 말하는 핀란드면 'F'
이런 식으로 손으로 알파벳 모양을 만들면서 신나게 이야기 하고 있었다(........)

라세 린느도 노래는 완전 우울하더니..공연장 갔다니 완전 장난끼가 넘치고!
전에 만나뵌 칠리 뮤직 아저씨도 얘기했지만 금요일에는 클럽에 가서 놀아야 한다 이러고....
알수 없음; 스칸디나비아 반도 애들은 다 이런가......?!

어쨌든 애냬 노래는 더 찾아봐야겠다.

+) 위에는 핀란드 공연 사진.
댓글을 달아 주세요

 1. 세이버21 2008.08.28 23:40 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  love said no 였던가?(제목이 잘;;ㅋ)
  거기서는 보컬이 다른느낌이라고 생각했었는데 또 달라ㅋ
  참 희안한 보컬 조합이네.
  딱 전주 부터 노래가 내 취향은 아닌지만 조합재밌어.

 2. 세이버21 2008.08.28 23:44 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  잡지 보다가 봤는데 HIM 노래가 트랜스포머 OST에 수록됬었나봐?
  북유럽 뮤지션들에 대한 설명들이 조잘조잘 있었는데 재밌었어
  Nylon 이라고 이번에 한국에서 새로 런칭한 외쿡잡지인데
  생각보다 재밌더라ㅋ 난 부록때문에 샀는데ㅋㅋ

  • 시규어로스 2008.08.30 16:23 신고  Addr  Edit/Del

   응 좀 다르더라고...둘이 오묘해!
   HIM이 트랜스포머 ost에? 처음 듣는 얘긴데..
   그 잡지는 또 뭐야? 궁금한데.. 언제 한번 보여줘!

 3. Lynn* 2008.09.11 04:43 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  아 좋아!!
  아포칼립티카 진짜 간만에 푸하하하;;;;
  이거 뮤비도...나름......나름........어 이뻐;;;;;

  난 라스무스를 더 좋아하는지라ㅋㅋㅋ